Generalforsamling marts 2019

Copenwater holder sin årlige generalforsamling lørdag den 23. marts kl.16 i Naturcenter Amager Strandpark, Øresundsstien 7. Efterfølgende er der foredrag om Kysten er svømmeklar! samt fest og vinterbadning.

Copenwater regnskab 2018 og budget 2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer; 3 for 2 år (hvert 2. år, ulige år), 2 for 2 år (hvert 2.
år, lige år). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer.
8. Valg af suppleanter for et år.
9. Valg af revisor for et år.
10. Videoreferat.
11. Eventuelt

Advertisements